BHP Pabianice Masz pytanie?
+48 884 924 848

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i przepisami bhp Pracodawca zobowiązany jest do:

  • oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko
  • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

Celem oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie:

  • jakie zagrożenia występujące w środowisku pracy mogą powodować uraz lub pogorszenie się stanu zdrowia pracownika,
  • czy można usunąć lub zminimalizować te zagrożenia,
  • jakie środki ochronne należy podjąć, aby ograniczyć ryzyko związane z tymi zagrożeniami.

 

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać zawsze, gdy:

  • tworzone są nowe stanowiska pracy,
  • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy (wprowadzenie nowych urządzeń, maszyn, technologii i organizacji),
  • przy zmianie wymagań (wprowadzeniu nowych przepisów, norm, zasad oceny stanowisk pracy itp.)
  • wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem środków ochronnych.

 

Oferujemy Państwu dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji. Ocenę Ryzyka Zawodowego przeprowadzamy metodą Risc Score lub zgodnie z normą PN-N-18002.